Sustainability

Uppförandekod

Arctic Papers uppförandekod beskriver de grundläggande beteenderegler som gäller alla Arctic Papers medarbetare och alla som företräder Arctic Paper. Vi ska eftersträva ett rättvist och etiskt uppförande gentemot alla våra intressenter. Det innebär att:
 
• Arctic Papers medarbetare ska tillämpa uppriktighet och integritet i alla förehavanden med andra medarbetare, kunder, leverantörer, andra affärspartner, samhällen och myndigheter.
 
• Varken Arctic Paper eller någon av företagets medarbetare får erbjuda eller ta emot olaglig eller olämplig ekonomisk ersättning eller mutor och får inte vara inblandad i någon form av korruption.
 
• Arctic Paper ska följa gällande antitrust- och konkurrenslagstiftning och får inte delta i några aktiviteter som begränsar den fria handeln eller hämmar konkurrensen.
 
• Arctic Papers medarbetare ska undvika att försätta sig i situationer där deras personal, anhöriga eller ekonomiska intressen kan hamna i konflikt med Arctic Papers. I situationer där en sådan intressekonflikt skulle kunna uppstå ska medarbetaren tydliggöra detta och söka godkännande från sin överordnade.
 
• Arctic Papers medarbetare ska respektera alla fysiska och immateriella rättigheter. Det innebär att de är skyldiga att respektera och skydda Arctic Papers fysiska och immateriella rättigheter samt att de inte får delta i aktiviteter som överträder andra organisationers eller privatpersoners immateriella rättigheter.
 
• Arctic Paper eftersträvar en öppen och transparent kommunikation med reservation för affärshemligheter. Arctic Paper ska tillämpa en korrekt marknadsföring och förse kunder och andra affärspartner med saklig och objektiv information om våra produkter och tjänster.

• Arctic Paper ska tillhandahålla lämplig kundtjänst och support samt hantera eventuella klagomål och tvister enligt gällande affärspraxis och tillämplig lag.
 
• Arctic Paper ska respektera personuppgiftsskyddet för privatpersoner (medarbetare eller tredje part) och skydda sådana uppgifter genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Ingen av Arctic Papers medarbetare får utan erforderligt tillstånd skaffa åtkomst till, ändra, sprida eller använda några personuppgifter för något annat syfte än vad som är tillåtet enligt lag. Arctic Paper ska visa öppenhet gentemot sina medarbetare och tredje part i fråga om utvecklingen av och metoder för insamling och användning av personuppgifter.
 
• Varje Arctic Paper-medarbetare som får kännedom om överträdelser av tillämplig lag eller denna policy ska omedelbart rapportera detta till sin överordnade.

Januari 2017
-----------------------------------------
Per Skoglund, CEO
Arctic Paper S.A.